Dingom parduotuvės taisyklės

MB DINGOM PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos

Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Pateikti užsakymą”.

2.2. Sutartis pradeda galioti nuo apmokėjimo už prekę gavimo momento, bet ne vėliau kaip po 3 (trijų) darbo dienų, ir galioja iki prekių pristatymo Jums. Jeigu per nurodytą terminą apmokėjimo už prekę negauname, užsakymas nėra vykdomas ir visa su šiuo užsakymu susijusi informacija yra panaikinama.

2.3. Kiekvieno užsakymo informacija yra saugoma e-parduotuvėje.

2.4. Jeigu pasirinkote apmokėjimo būdą „Mokėti pavedimu“, atsiųstas užsakymas el. paštu yra laikomas išankstine sąskaita, pagal kurią atliekamas apmokėjimas. Kitais atvejais, apmokėjimas vykdomas iš karto.

2.5. Užsakymas pradedamas vykdyti kitą darbo dieną po apmokėjimo gavimo dienos ir trunka iki 12 darbo dienų.

3. Jūsų teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.dingom.com, vadovaudamasis Taisyklėmis ir pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Jūs turite teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

3.2.1. dalyvavimo žaidimuose ar loterijose;

3.2.2. kitais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutarties negalima atsisakyti, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus

4. Jūsų pareigos

4.1. Jūs privalote sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą per tris darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento (jeigu nesutarta kitaip), taip pat papildomus mokėjimus (jei taip sutarta) ir priimti užsakytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.

4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

5. Mūsų teisės

5.1. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.

5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.

6. Mūsų pareigos

6.1. Mes įsipareigojame gerbti Pirkėjo privatumą ir teisę į jo asmeninės informacijos, nurodytos interneto parduotuvės www.dingom.com registracijos anketoje, apsaugą. Pardavėjas ją naudoja, vadovaudamasis MB Dingom privatumo politika ir galiojančiais teisės aktais.

6.2. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.3. Pristatyti Jūsų užsakytas prekes, Jūsų nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

6.4. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę, o Jums atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti sumokėtus pinigus per 72 valandas.

7. Prekių pristatymas

7.1. Jūs, užsakydami prekę, galite pasirinkti prekės pristatymo būdą. Jeigu pageidaujate prekę gauti kitu būdu, siūlome susisiekti su mumis el. paštu orders@dingom.com.

7.2. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti siuntos būklę.

7.3. Jums pasirašius siuntos pristatymo dokumente, yra laikoma, kad siunta yra perduota.

7.4. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs siuntos turite nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Jums priėmus prekę ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta tinkamai.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. Nr. 697 nutarimu “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo”: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3e3f6a70164711e4aa9bb36470fb9e6e

8.2. Grąžinamas daiktas privalo būti pilnai sukomplektuotas. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsakote Jūs. Jeigu daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, Mes turime teisę prekės nepriimti.

8.3. Daiktas turi būti grąžinamas tokios būklės, kokios buvo gautas, toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.

8.4. Prekės grąžinimo išlaidas dengiate Jūs, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos prekės kokybės.

8.5. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Mes įsipareigojame nekokybišką prekę pakeisti kita preke. Jeigu Mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Jums už prekę sumokėtus pinigus.

8.6. Prekės gali būti grąžinamos per 15 dienų nuo prekių pristatymo dienos, prieš tai apie grąžinimą informavus mus el. paštu orders@dingom.com

9. Atsakomybė

9.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už atsiradusius padarinius.

9.2. Jūs atsakote už savo veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.

9.3. Jūs atsakote už prisijungimo duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų prisijungimo duomenimis, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.

10. Informacijos siuntimas

10.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

10.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.

11. Asmens duomenų apsauga

11.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo privatumo politika ir asmens duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai.

11.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius subjektus, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.

12.2. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

MB DINGOM PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja MB „Dingom“, juridinio asmens kodas 303324455, registruotos buveinės adresas: Verkių g. 23-90, Vilnius, Lietuva (toliau – Mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus Jums lankantis ar įsigyjant prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje www.dingom.com.

1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 216/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3. Pateikdami savo asmens duomenis www.dingom.com, Jūs sutinkate, kad www.dingom.com juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. www.dingom.com gerbia Jūsų teisę į privatumą. Asmeninę informaciją perkant prekes šioje elektroninėje parduotuvėje prašoma atskleisti tik pateikiant užsakymą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas) renkami ir tvarkomi vieninteliu tikslu – įvykdyti užsakymą ir pristatyti Jums užsakytas prekes.

2.2. Pirkėjas šioje elektroninėje parduotuvėje gali registruotis arba pirkti nesiregistravęs. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą. Pirkėjas sutinka registracijos formoje pateikti teisingą, tikslią informaciją apie save. Taip pat pirkėjas įsipareigoja šią informaciją, jei ji pasikeičia, atnaujinti. Jeigu pirkėjas pateikia neteisingą informaciją - elektroninė parduotuvė turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.

2.3. www.dingom.com įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai informacija yra būtina partneriui, teikiančiam prekių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

2.4. Registruotų vartotojų paskyrų duomenys saugomi tol, kol vartotojas nuspręs paskyrą panaikinti.

2.4. www.dingom.com interneto svetainėje naudojami būtinieji slapukai (mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje), skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas, taip pat, Jūsų sutikimu, nebūtinieji slapukai, kurie reikalingi tam, kad galėtume vertinti savo kampanijų efektyvumą ir analizuoti depersonalizuotus duomenis, siekdami pagerinti savo svetainės veikimą. Pasirinkdami „Sutikti su visas slapukais", sutinkate, kad bus naudojami visi slapukai.

3. Baigiamosios nuostatos

3.1 Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

3.2. www.dingom.com turi teisę keisti Privatumo sąlygas, apie tai paskelbdami elektroninėje parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.